งานบริการด้านบัญชีและภาษีอากร

ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีครบวงจร บริการท่านโดยทีมงานคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, นำเข้า-ส่งออก, ขนส่ง, รับเหมาก่อสร้าง, บันเทิง, ภัตตาคาร, นำเที่ยว,  บริการซ่อมแซมและขายสินค้า ฯลฯ

บุคคลธรรมดา

จัดทำบัญชีวางแผนภาษีและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น

    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

    - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94)

นิติบุคคล

 จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์งบการเงิน

 จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น

    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)                                                                                                                     

    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3,ภ.ง.ด. 53)

    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51)

 สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

 จัดทำงบการเงินนำส่งกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 จัดทำบัญชีคุมสินค้า

 ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร

 ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

 แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

ขั้นตอนการให้บริการ

 ให้คำแนะนำและปรึกษา เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร

 บันทึกบัญชีและสรุปผลดำเนินงานของกิจการจากเอกสารที่ท่านจัดทำ

 จัดทำแบบนำส่งภาษี และนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากร

 จัดทำงบการเงินประจำปีและจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าว (สำหรับนิติบุคคล)

 จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน แบบนำส่งภาษีเงินได้ประจำปี และนำส่งต่อหน่วยงานราชการ (สำหรับนิติบุคคล)

 

INDEX.aspx