บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

 ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน Service, Merchandise และ Manufacturing ในหลายอุตสาหกรรม

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อ ให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการทำบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

ตรวจสอบงบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยวิธีการทดสอบรายการบัญชี, ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

ให้ข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง ในเรื่องการควบคุมภายในทางบัญชีสำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียด ประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

INDEX.aspx