บริการงานประกันสังคม

WE HAVE FREE TEMPLATES FOR EVERYONE

นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน นายจ้างจะต้องยื่นแบบภงด.1 ทุกเดือน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) หากรายได้ลูกจ้างถึงเกณฑ์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริการ

  ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนและประกันสังคมตั้งแต่จดทะเบียนขึ้นประกันสังคมจนกระทั่งถึงการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประกันสังคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด 

ขอบเขตงาน

-  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1) รายเดือน และนำส่ง 
   ภาษีต่อกรมสรรพากร

-  ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

  -  จัดทำแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ(สปส. 1-10)รายเดือนและส่งเงินสมทบต่อ
     สำนักงานประกันสังคม
  -  จัดทำเอกสารกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคม เช่น
       * แจ้งการเข้าทำงานใหม่ของผู้ประกันตน
       * แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้าง และผู้ประกันตน
       * แจ้งการสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน
       * ขอบัตรประกันสังคม
  -  ให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายแรงงาน
  -  จัดทำเอกสารตรวจประกันสังคมและกรมแรงงาน เช่น แบบแสดงสภาพการจ้างงาน
     ข้อบังคับการทำงาน ทะเบียนพนักงาน ฯลฯ
 • ขั้นตอนการให้บริการ
         สำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านส่งรายละเอียดอัตราค่าจ้าง และการเข้า- ออกของ
  พนักงาน มาให้แก่สำนักงานฯ หลังจากที่สำนักงานฯได้รับเอกสาร จะทำการตรวจสอบ
  ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล

         สำนักงานฯ จะจัดเตรียมแบบภงด. 1 และเอกสารนำส่งประกันสังคม จัดส่งให้
  ท่านตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ และชำระเงินสมทบฯและภาษี เพื่อ
  สำนักงานฯจักนำส่งหน่วยงานราชการต่อไป

         สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
  ให้ท่านเพื่อเป็นเอกสารลงบัญชีต่อไป 

  INDEX.aspx