บริการต่อ VISA & WORK PERMIT

 • บริการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว,ขอต่อวีซ่า
  (Work permit & Visa Registration)

     หากท่านต้องการความสะดวกรวดเร็วจากขั้นตอนและเอกสารหลักฐานต่างๆในการ
  ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ขอต่อวีซ่า ทางเรามีความยินดีเสนอบริการให้ท่าน
  ดังนี้


  * บริการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
  * บริการขอต่อวีซ่า
       - ต่อวีซ่าทำงาน ต่ออายุวีซ่าธุรกิจ         NON-B NON-IMMIGRANT "B"
       - ต่อวีซ่านักเรียนต่างชาติ        NON-ED NON-IMMIGRANT "ED"

 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการขออนุญาตทำงานในไทยเป็นการชั่วคราว (อายุ 1 ปี )

  1. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
   ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มิใช่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน)
  2. ต้องไม่ขอทำงานที่ห้ามไว้ในพระราชกฤษฎีกา (39 อาชีพ)
  3. มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน
  4. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  5. ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
   ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
   โรคพิษสุราเรื้อรัง
  6. ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือตาม
   กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับ
   ใบอนุญาต • INDEX.aspx